Billigørelse af IoT-løsninger


 

Lakeside har for Digitaliseringsstyrelsen lavet en afdækning, der med fokus på software belyser, hvordan brug af fælles integrationskomponenter, open source og reference-implementeringer kraftigt kan medvirke til at billiggøre og kvalitetsmæssigt løfte projekter indenfor Internet-of-Things løsninger. Gennem strategisk brug af open source og udvikling af fælles komponenter har arbejdet med den nationale it-infrastruktur på sundhedsområdet i Danmark vist at det er muligt at sikre interoperabiliteten og samtidig billiggøre udviklingen. Digitaliseringsstyrelsen har bedt Lakeside om at fremdrage nogle af de mest markante læringer herfra og uddrage erfaringstal, der kan belyse potentialet.

IoT – Internet of Things

The Internet of Things er først og fremmest en vision om, at vores omverden bliver udstyret med intelligens, så vi med sensorer kan fange data om den, og at vi kan sende et feedback tilbage til vores omverden så den reagerer. Internet-of-Things er også et mere konkret koncept for, hvordan Internettet skal udvide sit virkefelt i takt med at sensorer og intelligens indbygges i de fysiske objekter, som vi omgiver os med.

Én interessant vinkel på Internet-of-Things er skala. På et tidspunkt omkring 2008 overhalede antallet af genstande, der var forbundet til internettet, antallet af mennesker på vores planet. En tendens der vil resultere i, at hver person på Jorden i 2020 vil være omgivet af mindst 6 kommunikerende enheder.

Præcis hvornår dette indtræffer, i hvilken grad det indtræffer og indenfor hvilke felter det først indtræffer, er usikkert. Sikkert er det dog, at udbredelsestakten er hurtig og at potentialet i en mere intelligent monitorering, styring og kommunikation er kolossal.

 

Illustration af udviklingen af Internet-of-Things – tilvirket efter [Cisco IBSG 2011]

Illustration af udviklingen af Internet-of-Things – tilvirket efter [Cisco IBSG 2011]

 
Fælles udfordring

Vi står overfor en række samfundsmæssige udfordringer, hvor det er nødvendigt at teknologien i stigende grad må bistå os. Her i Danmark er det fx udtrykt som et klart politisk ønske fra Klima, Energi- og Bygningsministeriet, at det fremtidige el-system skal gøre det muligt at håndtere op til 50 procent el fra vindkraft i 2020. Dette markante mål stiller krav om en intelligent regulering langt ud i distributionsnettet.

Vi står ligeledes også overfor en global samfundsudvikling, hvor flere og flere borgere pga. alder eller kroniske lidelser har et stigende behov for hjælp og understøttelse af hverdagen. Både på arbejdspladsen, i samfundet og i hjemmet. Det er en udfordring, hvor teknologien må træde til og gøre hver enkelt af os i stand til at mobilisere en højere grad af selv-hjælp. Fx ved at give os mulighed for at trække bedre beslutninger eller at miljøet omkring os automatisk kan foretage den nødvendige regulering ud fra en lang række parametre.

Interoperabilitet som killer-applikation

Mens det kan være vanskeligt at udpege én ”killer-applikation”, der med ét slag synliggør og indfrier det fulde potentiale i fx intelligent og automatisk forbrugsaflæsning eller hjemme-behandling, er det ikke svært at udpege en dræber for den videre innovation og udvikling: Nemlig manglende interoperabilitet og dermed høje omkostninger til udvikling og integration.

Lakesides afdækning viser, bl.a. at der for den enkelte interessent kan være op til 60% besparelse ved at udvikle og bruge fælles integrationskomponenter, der også fungerer som reference-implementeringer. Notatet er tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside – se faktabox.

Billiggørelse af udvikling af IoT-løsninger

“Notat om omkostninger til udvikling af software til Internet of Things løsninger” kan downloades på Digitaliser.dk:

http://digitaliser.dk/resource/2301914

Kontaktperson hos Lakeside: Bent Bilstrup | btb@lakeside.dk | +45 2326 2229

 
Jan Riis
Jan Riis
Jan arbejder med opgaver inden for rådgivning i it-projekter, mentorrolle og sparring til større projektlederopgaver, teknisk støtte til projekter, standardisering og sikkerhed.