Vi præsenterer: Software Delivery Review-ydelsen


 

I perioden maj-juni 2016 har Lakeside bistået KOMBIT med en fast-track vurdering af software systemet DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) – et system der skal skabe bedre styring og sagsbehandling på området for udsatte børn og unge i Danmark. For sagsbehandlere har DUBU til formål at understøtte arbejdsprocessen med udsatte børn og unge, og samtidig levere ledelsesinformation i form af overblik og statistik på tværs af systemets enkelte sager.

SOFTWARE DELIVERY REVIEWS – NU I YDELSESFORMAT

I løbet af juni måned 2016 har vi hos Lakeside bistået KOMBIT i en kvalitetsvurdering af DUBU-systemet gennem analyse af en række kritiske projektelementer – en opgave der typisk udbydes i forbindelse med overdragelse af systemer. Lakeside har efterhånden en stor og bredt funderet erfaring med at vurdere tilstanden af software-leverancer som fx DUBU, og det er denne erfaring og metode, vi har sat på fast form, og nu kan levere som en fast ydelse. Fordelen ved denne formalisering af vurderingsøvelsen er, at vi hurtigt og effektivt kan levere et fokuseret projektforløb, hvor vurderingens kvalitet ikke bliver minimeret.

Vores opgave bestod, som uvildig part, i at vurdere kvaliteten af DUBU gennem analyse af en række kritiske projektelementer

Bent Bilstrup, Lakeside

Vurderingen af DUBU markerer derfor et ”first” for den konkrete Software Delivery Review-ydelse, som vi har valgt at kalde den. Ved at levere denne type analyse som en ydelse, får vi mulighed for at levere et gennemprøvet produkt pakket ind i et, for aftageren, langt mere effektivt og nøje tilrettelagt forløb. Ydelsen sikrer, at vi kan levere et kvalitetssikret produkt, til en skarp, fast pris.

For vores kunder er det derfor lettere at gennemskue, hvad ydelsen helt konkret består af, og for os er det muligt at tilbyde den bedst egnede bemanding til opgaven, samt at levere et kvalitetsmæssigt solidt produkt i et strammere og mere effektivt format – tilmed til en attraktiv pris.

Software Delivery Review-ydelsen hviler altid på den samme proces, der tilpasses opgavens behov.

Software Delivery Review-ydelsen hviler altid på den samme proces, der tilpasses opgavens behov.

Behovet for review og kvalitetsikring er efter vores erfaring sjældent ens, og derfor tilbyder vi ydelsen i tre forskellige størrelser (BASIC, MEDIUM og FULL). Det er med til at sikre, at du ikke får hverken mere eller mindre analyse og undersøgelse, end du har behov for. BASIC-ydelsen er dermed altid et fast forløb, hvor undersøgelsesdesignet og tidsforbruget derfor også ligger fast. I den anden ende af skalaen har vi FULL, hvor undersøgelsesdesignet og den tid vi dedikerer til analyse og undersøgelse tilpasses dit behov fuldstændigt, og hvor prisen også bliver derefter.

HVAD ER MENINGEN?!

Grundlæggende handler det om at beskytte den investering i tid, ressourcer og anseelse, som et systemudviklingsprojekt altid er. Med en formaliseret ydelse er det muligt at bruge vores viden og position som uvildig part, til at gå ind i det ofte spændte og måske konfliktfyldt forhold mellem kunde- og leverandørsiden i et softwareprojekt, og give begge parter et sagligt og fælles uvildigt grundlag for den videre proces, så fremdriften ikke mistes og kræfterne bruges rigtigt.

Et Software Delivery Review vil derfor typisk kunne bruges som beslutningsstøtte i de situationer, hvor software-leverancer og kontrakter står til at skulle skifte hænder, fornyes, i genudbud eller lign. Erfaringerne viser, at situationer som disse ofte er præget af stor usikkerhed og tvivl, og i værste tilfælde kan ende i en konflikt, der ikke bringer hverken kunde eller leverandør tættere på et fungerende stykke software.

Software Delivery Review ydelsen er derfor en oplagt mulighed for at sikre at en software-leverance har det omfang og den kvalitet, der kan forventes. Ligeledes bidrager reviewet til at synliggøre hvilke aktiviteter projektet skal fokusere på at understøtte for at sikre fremdrift, tryg overdragelse og vished for den samlede leverances status.

TILBAGE TIL KOMBIT DUBU…

For KOMBIT var situationen, at DUBU-systemet var nået til et punkt i sin livscyklus hvor systemet og kontrakten omkring videreudvikling og drift stod over for et genudbud. I denne forbindelse fandt KOMBIT det nødvendigt at få foretaget en uvildig vurdering af systemet, der kunne kortlægge den samlede leverances tilstand og identificere hvilke tiltag, der ville være hensigtsmæssige at gennemføre for at sikre en bedre udbudsproces og en sikker overdragelse til en ny leverandør.

I vurderingen af DUBU foretog Lakeside en dybdegående gennemgang af dokumentationen omkring DUBU, og gennemførte dertil interviews med relevante interessenter og nøglepersoner.

Resultatet af undersøgelsen var en række observationer og konklusioner, der udmøntede sig i en række konkrete anbefalinger til det videre forløb for DUBU-systemet. Med disse anbefalinger blev det synliggjort hvilke elementer, der kunne forbedre og styrke løsningen, samt hvordan disse skulle håndteres i forbindelse med genudbud af løsningen. Vi føler derfor, at vi bidrog til at skabe et fundament, hvorpå KOMBIT med større sikkerhed kunne tage beslutninger omkring den fremadrettede proces for DUBU. Den uvildige gennemgang af DUBU’s dokumentation og den faglige viden vi leverede er noget, som KOMBIT også ser som et aktiv:

Det var tydeligt, at Lakeside inden start på opgaven havde et godt kendskab til KOMBIT, hvilket gav et rigtig godt udgangspunkt. Lakeside satte sig også hurtigt ind i DUBU-systemet og projektet omkring det.

Malene Bergstrøm Pedersen, Projektkoordinator, KOMBIT

VÆRDIEN AF UVILDIGE OG GENNEMSIGTIGE YDELSER

Forløbet har endnu engang bekræftet, hvor stor værdi en uvildig granskning af et system skaber. Som leverandør af ydelsen har vi hos Lakeside mulighed for at hjælpe kundesiden med at etablere det bedste udgangspunkt, når der skal tages stilling til, hvordan det videre forløb skal se ud i forhold til en software-leverance. Vi har kunne forsikre kunden om, hvorvidt deres investeringer er sikret og beskyttet, eller om det muligvis ville være mere værdiskabende at ændre kurs. Derved har KOMBIT kunnet investere deres ressourcer de rigtige steder, og blevet betrygget i deres beslutningsgrundlag for den videre proces for DUBU-projektet. KOMBIT beskriver det på denne måde:

Det vigtigste for os var at få styr på, at vi har al dokumentation i forhold til at kunne gå i genudbud. Lakeside har bidraget til, at vi har meget mere ro i maven på den front.

Malene Bergstrøm Pedersen, Projektkoordinator, KOMBIT

Vil du vide mere om vores Software Delivery Review-ydelse, så kontakt Bent Bilstrup på btb@lakeside.dk.

Hent Software Delivery Review-folderen her
 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.