Aktiv Patientstøtte_

 

Kravspecifikation og projektledelse i udviklingen af nyt støtteinitiativ til samfundets svageste borgere.

 

Fra sommeren 2017 igangsætter alle regioner indsatsen Aktiv Patientstøtte. Indsatsen består af en telefonisk støtte og coaching fra en sygeplejerske til borgere med en høj risiko for mange akutte indlæggelser. Erfaringer fra tilsvarende indsatser viser, at en telefonisk støtte kan øge livskvaliteten og mindske antallet af indlæggelser. Indsatsen følges tæt af et forskningsprojekt, som undersøger virkningen af Aktiv Patientstøtte.

Opgaven

Kravspecifikation og projektstøtte i udviklingen af et socialpædagogisk initiativ rettet mod samfundets svageste

Aktiv Patientstøtte er navnet på en landsdækkende program, der skal sikre, at de svageste og mest sårbare i samfundet får hjælp til at tøjre deres helbred og behandlingsforløb. Indsatsen er rettet på mod de personer, der har flest kontakter til sundhedsvæsenet årligt. Etableringen af initiativet har bl.a. budt på overvejelser omkring hvordan man identificerer de borgere, der befinder sig, eller lige udenfor risikozonen. Særligt patienter med kroniske sygdomme som KOL, diabetes eller hjertelidelser kan opleve at have behov for støtte og behandling i et omfang, der gør det svært altid at holde styr på aftaler og de samtaler man har med det sundhedsfaglige personale.

I efteråret 2016 bistod Lakeside således projektgruppen omkring Aktiv Patientstøtte i udarbejdelsen af kravspecifikationen til Aktiv Patientstøtte, der bygger på et it-system udviklet fra ny. Systemet skal fungere som journal for en håndfuld særligt uddannede sygeplejersker, der sørger for at kontakte og vejlede borgere med særlige behov.

I Aktiv Patientstøtte valgte projektgruppen at benytte sig af SKI, hvilket dikterede formen på den udarbejdede kravsspecifikation. Foruden udarbejdelse af kravspecifikationen har vi fungeret som generel ressourcestøtte, og bl.a. forestået noget af den interessenthåndtering der har været nødvendig i projektet.


Vores bidrag

Kravspecifikation, interessentstyring og tilbudsevaluering

Aktiv Patientstøtte var i efteråret 2016 i en situation, hvor projektet havde behov for at gå fra 0 til 100 km/t hvis man ønskede at nå projektets deadline der hed efteråret 2017. Det var i denne forbindelse at Lakeside blev kontaktet, og bedt om at udfærdige en kravspecifikation. I udarbejdelsen af denne kravspecifikation var det bl.a. nødvendigt at indgå i dialog med aktørerne omkring de pilot-projekter der bl.a. var kørt i regi af Region Sjælland.

Det første udkast til en kravspecifikation tog stilling til sikkerhedsmæssige, administrative, planlægningsmæssige samt anvendelsesrelevante aspekter af den it-understøttelse, som Aktiv Patientstøtte-projektet og konceptet har behov for. Dette første udkast til en kravspecifikation blev efterfølgende oversat til den anvendte SKI-ramme, man fra projektets side ønskede at benytte sig af. Helt konkret blev der gjort brug af Delaftale 16: Indholdsstyrings løsninger (CMS). CMS (eller Content Management System) var som genre et nært forestående valg, da Aktiv Patientstøtte primært vil blive effektueret ved at en række specialtrænede sygeplejersker via telefonisk kontakt hjælper en række udsatte borgere med at holde styr på aftaler og behandlingsforløb. Dette gøres helt konkret ved, at hver borger har en profil i det udviklede CMS, der gør det lettere for et hold af sygeplejersker at styre borgerens aftaler, at se borgerens kontaktpunkter med sundhedsvæsenet samt at logføre de kontakter sygeplejersken selv har med borgeren.

Da Aktiv Patientstøtte er et landsdækkende projekt, har det undervejs i udarbejdelse af kravspecifikation været relevant at styre en central gruppe af aktører, for hvem projektet bliver centralt for når det står færdigt. Det gælder særligt de sygeplejersker der skal igennem et specielt uddannelsesforløb for at kunne løfte opgaven. I udredningen af hvordan den organisatoriske indsats skulle løftes, fungerede vi løbende som rådgiver for kunden. Sideløbende med denne rolle sørgede vi naturligvis for at skærpe kravspecifikationen, således at denne afspejlede de beslutninger, der blev taget i projektet.

Resultatet af det indledende forløb med fremstilling af kravspecifikation var et mini-udbud på SKI-rammen. Under udbuddet var vi i Lakeside med til at evaluere de afgivne tilbud.


I dybden med Aktiv Patientstøtte

"- et tilbud om telefonisk støtte af en sygeplejerske"

Følgende tekst er taget fra www.regionh.dk (link)

Aktiv Patientstøtte udspringer af Sundhedsministeriets strategi ”Jo før – jo bedre” (2015-2018), hvor det er et af initiativerne målrettet borgere med kroniske sygdomme. Indsatsen tager udgangspunkt i svenske erfaringer og et pilotprojekt i Region Sjælland, som peger på, at telefonisk vejledning og coaching kan bidrage til større livskvalitet og færre indlæggelser hos brugerne.

Med det afsæt har alle regioner etableret patientstøtteenheder forskellige steder i landet. Her vil der i løbet af 2017 og 2018 blive ansat ca. 100 sygeplejersker, 10-35 pr. region, som skal udføre telefonstøtte. Her kan du læse mere om, hvad Aktiv Patientstøtte.

De regionale enheder og sygeplejerskerne er del af et fælles program og set-up, som løber fra medio 2017 til udgangen af 2019. Inden for den periode er det målet, at ca. 15.000 borgere i alt har deltaget i programmet.

Aktiv Patientstøtte - et tilbud om telefonisk støtte af en sygeplejerske
I Aktiv Patientstøtte får borgeren hjælp og støtte fra en sygeplejerske til at mestre livet med en eller flere kroniske sygdomme. Tilbuddet er ikke en klinisk indsats, hvilket betyder, at sygeplejersken ikke udfører eller afprøver nogen former for behandling af patienten. Indsatsen skal ses som et supplement til den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på hospital og/eller kommune og almen praksis. Sygeplejersken støtter og coacher patienten med det formål at styrke patienternes egenomsorg, øge deres sygdomsindsigt samt styrke deres evne til at navigere i sundhedssystemet.

Indsatsen er for borgere, som har mange kontakter til sundhedsvæsenet eller har forhøjet risiko for at få behov for det. Erfaringer fra både Sverige og Region Sjælland viser, at det ofte er borgere med en eller flere kroniske sygdomme, især KOL, hjertelidelser, diabetes og generelle eller uspecifikke smertelidelser.

I løbet af år 2017-2019 forventes ca. 15.000 patienter på landsplan at få glæde af indsatsen.

De enkelte deltagere bliver kontaktet og inviteret til et indledende møde med sygeplejersken, som skal stå for den fremtidige støtte. Derefter foregår kontakten med en fast tilknyttet sygeplejerske via telefonen. Støtten varer ca. 6 til 9 måneder, og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker.

Hvem kan få tilbud om Aktiv Patientstøtte?
De borgere, som kan få tilbuddet, har enten haft mange indlæggelser eller forventes at få mange fremtidige indlæggelser. Borgerne udvælges via en statistisk model, der udregner risikomønster ud fra data om diagnoser og tidligere kontakter til sundhedsvæsenet. Det er således ikke muligt hverken at blive henvist til indsatsen via egen læge eller selv at anmode om deltagelse.

Målgruppen for Aktiv Patientstøtte er borgere der:

- Er 18 år eller derover
- Har haft kontakt med sygehusvæsenet inden for de seneste 6 måneder
- Har forhøjet beregnet risiko for at blive indlagt akut inden for de næste måneder.

Og hvor det samtidig vurderes, at de kan have god gavn af Aktiv Patientstøtte. Efter den registerbaserede udvælgelse vurderer sygeplejerskeren således borgerens egnethed til at indgå i projektet. Der er fastsat en række kriterier, som gør, at en borger ikke vil kunne tilbydes deltagelse. Det drejer sig fx om misbrugsproblemer og terminal sygdom. Her er vurderingen, at det er en anden type indsats, som bedre kan hjælpe borgeren.

Aktiv Patientstøtte - et forskningsprojekt som undersøger effekten
Aktiv Patientstøtte er også et forskningsprojekt, som skal undersøge, om telefonbaseret støtte og coaching har den ønskede effekt, og hvor stor effekten er. For at forskere kan undersøge det, vil en gruppe borgere i løbet af 2018 blive tilbudt et støtteforløb med en sygeplejerske, og en anden gruppe vil indgå som kontrolgruppe (randomisering). Denne undersøgelse suppleres af tre delstudier, som undersøger indsatsen ud fra et patientmæssigt, organisatorisk og økonomisk perspektiv.Vi løste opgaven

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.

Kjeld Froberg

+45 3091 4773


Kjelds spidskompetencer ligger indenfor systemintegration og sikkerhed, med fokus på konformitet til gængse standarder.